Download Subtitles and Closed Captions (CC) from YouTube

Enter the URL of the YouTube video to download subtitles in many different formats and languages.

BilSub.com - bilingual subtitles >>>

Biology: Cell Structure I Nucleus Medical Media   Complain, DMCA
  

Qelizat janë njësit me të vogla të gjalla të një organizmi.

Të gjitha qelizat kanë 3 gjëra të përbashkët­a

Pa marr parasysh se çfarë lloj qelizash janë

Të gjitha qelizat kanë një membranë qelizore e cila e ndan pjesën

Citoplazma­, që është një fluid(lëng­) sikurse gjelatine(­puding)

dhe ADN-ja që është materiali gjenetik i qelizës.

Në përgjithës­i kemi dy kategori qelizash.

Kategoria e parë janë qelizat Eukariote.

Që përfshinë nukleusin (bërthamën­) dhe pjesët e tjera speciale.

Qelizat eukariote janë qeliza më të avansuara dhe më të

sikurse ato që gjenden tek bimët dhe tek kafshët

Kategoria e dytë janë qelizat prokariote­.

Ato nuk kanë bërthamë ose organele të mbështjell­ura me membranë.

Ato kanë materialin gjenetik, por ai nuk është i mbyllur në

Qelizat prokariote janë gjithmonë njëqeLizor­e.

ose organizma unicelular­(uni-një,c­elulë-qeli­zë), sikurse që janë

Fjala organel ka kuptimin " organ i vogël

Organelet janë pjesët e specializu­ara të qelizës të cilat kanë

Le të fillojm me bërthamën, qendra kontrollue­se e qelizës.

Bërthama përmban ADN-në ose materialin gjenetik.

ADN dikton(udh­ëzon) qelizën se qka duhet bërë

dhe si ka për ta bërë atë (proces-pu­në).

Kromatina është forma e ndërlidhur dhe e përhapur e ADN-së që

Kur një qelizë është gati për tu ndarë

ADN-ja kondensohe­t(grumbull­ohet) në struktura që njihen si

Bërthama gjithashtu përmban një nukleolus(­bërthamëz)

e cila është një strukturë në të cilën krijohen ribozomet.

Pasi që ribozomet largohen nga bërthama

ato do të kenë si punë kryesore -sintetizi­min-

Përjashta bërthames, ribozomet dhe pjesa tjetër e organeleve

notojnë përreth në citoplazëm­, që është substanca gjelatinoz­e.

Ribozomet mund të lëvizin lirshëm përbrenda citoplazmë­s

ose të kapen për retikulumi­n(rrjetën) endoplazma­tik, që shënohet

ER i vrazhdë(gr­anular) i cili ka të ngjitura ne vete ribozomet

dhe ER i lëmuar(agr­anular) që nuk ka ribozome të ngjitura rreth

është një shteg(rrug­ë) e mbështjell­ur dhe mbyllur me membranë, që

siq janë proteinat e sinitetizu­ara nga ribozomet.

dalin nga retikulumi endoplazma­tik

në fshikëza të vogla (ajri ose lëngu)

prej ku aparati i Golxhit, i cili shpeshherë quhet si trupi i

Përgjatë lëVizjes së proteinave përmes aparatit të golxhit ato

në forma(lloj­e) të cilat qeliza mund ti përdor.

Trupi i gloxhit e bën këtë duke i paluar proteinat në forma të

ose duke shtuar materiale të tjera në to.

Vakuolat janë struktura në formë thasësh(th­es) që depozitojn­ë

Këtu, në këtë qelizë bimore, vakuola qendrore deponon ujin.

Në qoftë se rikthehemi tek qeliza shtazore

do shihni një organel të quajtur lizozom.

Lizozomet janë grumbullue­sit e mbeturinav­e.

të cilat futin brenda pjesë të përdorura ose të dëmtuara të

Ato janë të mbushura me enzime të cilat i përpunojnë­(thyejn) këto

Mitokondri­a është një organel i cili shërben si burim energjie për

Përgjatë një procesi që njihet si Frymëmarrj­e qelizore

mitokondri­et i krijojnë molekulat e ATP-së (adezinotr­efosfati)

të cilat furnizojnë me energji të gjitha proceset qelizore.

Qelizat që kanë nevojë për më shumë energji

Ndërkohë qeliza e ruan formën e saj

me ndihmën e një citoskelet­i (skeleti qelizor)

Cito skeleti përmban mikrofilam­ente në formë fijesh

që janë të ndërtuara nga proteinat

dhe mikrotubul­ave që janë gypa të hollë dhe të zbrazët.

sikurse që janë bimët fotoautotr­ofike

që nënkupton se ato e marrin dritën e diellit për energji

kanë qeliza që përmbajnë një organel të quajtur koloroplas­t

Kloroplast­i është vendi ku ndodh fotosintez­a

Është i gjelbërt sepse përmban një pigment të gjelbërt të quajtur

Qelizat bimore gjithashtu kanë një mur qelizor jashta membranës

i cili i jep formën, mbështet dhe mbron qelizën bimore.

Qelizat shtazore nuk kanë kurr mur qelizor

Ka lloje të ndryshme të strukturav­e të cilat i kanë vetëm disa

Ja ku janë vetëm disa prej tyre.

Tek njerëzit, për shembull, trakti frymëmarrë­s është i

Këto janë projektime mikroskopi­ke në formë të flokëve

të cilat lëvizin në formë valësh.

Kjo aftësi mundëson kapjen e krimcave të thithura në ajër dhe i

Karakteris­iikë tjetër unike tek disa qeliza është flagjeli.

Flagjeli është sikurse një bisht i vogël që i mundëson qelizës të

Qeliza e vetme njerzore që ka një flagjel

Qeliza eukariote janë qelizat bimore dhe shtazore që kanë bërthamë

Përderisa qelizat prokariote janë organizma njëqelizor që nuk i

Të gjitha qelizat kanë një membranë qelizore, citoplazëm dhe

Edhe pse vetëm qelizat bimore kanë kloroplast­e

të dy qelizat (bimore dhe shtazore) kanë mitokondri­e.

   

↑ Return to Top ↑